Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
im. bł. Laury Vicuna w Krakowie

WYCHOWANIE JEST SPRAWĄ SERCA /św. Jan Bosko/

Cel: W myśl św. Jana Bosko kształcimy dobrego

chrześcijanina i uczciwego obywatela

Podstawa programowa

Koncepcja pracy oparta jest na celach, zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

 1. Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji są:

 • wymagania wobec edukacji szkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,

 • arkusze sprawozdań nauczycieli,

 • informacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 • obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy dyrektora z nauczycielami oraz rodzicami.

 1. Główne kierunki działań w koncepcji pracy szkoły:

Podstawę działalności szkoły stanowi tradycja chrześcijańska, zasady i wartości głoszone przez Kościół Katolicki oraz program wychowawczy oparty na systemie prewencyjnym św. Jana Bosko oraz jego filarach zawierających się w haśle „ROZUM - RELIGIA – MIŁOŚĆ”.

 1. Cele i zadania

Cele szkoły wynikające z przepisów prawa i jej charakteru katolickiego są następujące:

 1. wychowywanie dzieci w duchu wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na problemy współczesnego świata,

 2. nauczanie dzieci w zakresie treści objętych podstawą programową dla etapów edukacyjnych I i II,

 3. wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej i współpraca z rodziną w tym, co dotyczy integralnego rozwoju i dobra dziecka.

Aby zrealizować cele, szkoła podejmuje następujące zadania:

 1. umożliwia nabycie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej,

 2. stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów i wspomaga ten rozwój,

 3. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną według obowiązujących przepisów,

 4. zapewnia uczniom opiekę w formie zajęć świetlicowych,

 5. stwarza warunki do osobistego poznawania i doświadczania wiary w Boga we wspólnocie Kościoła,

 6. przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego udziału w życiu własnej rodziny,

 7. zapewnia dostęp do środków społecznej komunikacji i uczy odpowiedzialnego z nich korzystania,

 8. zaopatruje uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,

 9. promuje postawy prospołeczne – postawy aktywnego i odpowiedzialnego zaangażowania się w życie grupy: klasy, szkoły, parafii, dzielnicy,

 10. uczy szacunku dla człowieka – dla siebie samego i dla każdego innego człowieka, szczególnie dla rodziców, nauczycieli, ludzi starszych i chorych,

 11. przedstawia ideały prawdy, dobra i piękna,

 12. uczy podejmować wymagania, pokonywać trudności,

 13. uczy pracować zgodnie z katolicką etyką pracy,

 14. reaguje na różne formy ubóstwa, które mogą negatywnie wpływać na integralny rozwój dziecka.

Szkoła realizuje swoje cele statutowe przez:

 1. obowiązkowe, zgodne z planem nauczania zajęcia edukacyjne,

 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne ukierunkowane na indywidualną pomoc uczniom w procesie uczenia się,

 3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 4. współpracę z organizacjami i ruchami dzieci i młodzieży, świeckimi i kościelnymi,

 5. współprace z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i osobami indywidualnymi działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

 1. nauczanie religii obowiązkowe dla wszystkich uczniów, co wynika z faktu wyboru przez rodziców szkoły katolickiej jako środowiska wychowania ich dzieci

W celu zagwarantowania odpowiedniej pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, szkoła podejmuje współpracę z następującymi instytucjami:

 1. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

 2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 3. Caritas Polska,

 4. ośrodkami i poradniami rodzinnymi,

 5. fundacjami, których cele są zgodne z charakterem Szkoły.

Szkoła posiada własny program wychowawczy oparty na systemie wychowawczym św. Jana Bosko. Program, o którym mowa zakłada budowanie i funkcjonowanie w Szkole wspólnoty wychowawczej, którą stanowią:

 1. siostry salezjanki,

 2. świeccy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy Szkoły,

 3. uczniowie,

 4. rodziny uczniów

Wspólnotę wychowawczą charakteryzują:

 1. duch rodzinny wyrażający się we wzajemnym szacunku, życzliwości, odpowiedzialności i chętnym zaangażowaniu,

 2. poczucie realizacji wspólnej misji, jaką jest wychowanie ucznia, aby był uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem

 3. przyjęcie systemu prewencyjnego jako stylu funkcjonowania wspólnoty i jako metody pedagogicznej.

Szkoła posiada własny program profilaktyczny, który zakłada:

 1. pozytywne ukierunkowanie rozwoju dziecka na wartości, takie jak: życie, radość,

 2. kształtowanie prawdziwego rozumienia wolności, budowania jej w sobie i odważnej obrony,

 3. budowanie poczucia prawdziwej wartości własnej osoby,

 4. ukazywanie prawdy o uzależnieniach i ich skutkach we wszystkich wymiarach życia człowieka,

 5. podejmowanie współpracy z rodzinami i odpowiednimi instytucjami,

 6. podejmowanie działań mających na celu konkretna pomoc tam, gdzie dziecko jest zagrożone.

W szkole są opracowane szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. Mają ono na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnegosą spójne z programem wychowawczym szkoły i jest integralną częścią statutu szkoły.

 1. Wizja

Podstawą i odniesieniem w systemie edukacyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Krakowie są wartości chrześcijańskie.

 • Szkoła zapewnia swoim uczniom integralny rozwój,

 • Szkoła wychowuje uczniów świadomych swojej tożsamości jako chrześcijanina, człowieka i Polaka,

 • Szkoła stwarza warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego wiedzy i umiejętności,

 • Szkoła dba o wysoką jakość nauczania i wychowani,

 • Szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów,

 • Szkoła angażuje uczniów w różnego rodzaju inicjatywy pozaszkolne i buduje w nich poczucie przynależności do wspólnoty szkolnej,

 • Szkoła promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków,

 • Szkoła jest otwarta na dialog i potrzeby uczniów oraz ich Rodziców,

 • Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami mającymi wpływ na rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży.

Pragniemy, by uczeń naszej szkoły:

 • Był świadomy swoich talentów i własnej wartości.

 • Miał odwagę przyznawać się do wyznawanych wartości.

 • Dążył do zdobywania wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności.

 • Rozwijał swoje pasje i zainteresowania.

 • Był człowiekiem szczęśliwym i ciekawym świata .

 • Dbał o środowisko naturalne.

 • Podejmował odpowiedzialność za siebie i innych.

 • Charakteryzował się wysoką kulturą osobistą.

 • Szanował godność drugiego człowieka.

 • Dbał o swoje życie moralne i religijne.

 1. Misja

Misją szkoły jest:

 • wychowywanie dzieci w duchu wartości Ewangelii, historii i kultury narodu, otwarcia na wyzwania współczesnego świata,

 • nauczanie dzieci w zakresie treści programowych dla danego etapu edukacji,

 • towarzyszenie rodzinie w realizacji jej funkcji wychowawczej i współpraca z rodziną we wspieraniu rozwoju integralnego każdego dziecka.

Szkoła jest szkołą katolicką, to znaczy wypełnia swoje zadania: wychowanie, nauczanie
i opiekę nad dziećmi w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła Katolickiego.

Wszystkie swoje zadania wobec uczniów i ich rodziców szkoła realizuje w duchu systemu wychowawczego św. Jana Bosko. System wychowawczy św. Jana Bosko opiera się na trzech zasadach:

 1. na zasadzie rozumu – przyjmuje się personalistyczną koncepcję człowieka – ucznia jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania;

 2. na zasadzie religii – wartości, które są podstawą i celem procesu dydaktyczno – wychowawczego to wartości religijne, wynikające z przyjęcia Ewangelii;

 3. na zasadzie miłości – „sercem” szkoły jest relacja nauczyciel – uczeń, w której nauczyciel jest świadkiem, mistrzem i przewodnikiem, a jego obecność przy uczniu (asystencja) to przejaw troski o dobro ucznia.

 1. Ucznia naszej szkoły charakteryzuje:

 1. przestrzeganie statutu szkoły i regulaminów zatwierdzonych w szkole,

 2. uszanowane katolickiego charakteru szkoły i wynikających stąd wymagań wychowawczych,

 3. systematyczne i aktywne uczestniczenie w procesie kształcenia: zajęcia w szkole
  i praca w samodzielna,

 4. odnoszenie się z szacunkiem i zasadami kultury do nauczycieli, innych pracowników szkoły, do koleżanek i kolegów,

 5. troska o dobre imię i honor szkoły,

 6. dbałość o dobro wspólne, ład i porządek w szkole,

 7. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów bhp i innych,

 8. włączanie się w życie klasy i szkoły,

 9. noszenie przyjętego w szkole jednolitego stroju i stroju galowego w ustalone dni,

 10. regularne i uczciwe usprawiedliwianie nieobecności w szkole,

 11. przestrzegania zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych.

Szkoła oczekuje od swoich uczniów:

 1. zainteresowania nauką i osiągania pozytywnych, jak najlepszych według własnych możliwości wyników,

 2. uczciwej i solidnej pracy w szkole i w domu,

 3. zachowywania zasad dobrego wychowania,

 4. wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców,

 5. punktualności na zajęciach i efektywnego wykorzystania czasu zajęć,

 6. przygotowania do zajęć edukacyjnych (potrzebne materiały, podręczniki, praca domowa ), wypełniania podjętych zadań, funkcji i dyżurów.

 7. Za spełnianie obowiązków ucznia w szkole współodpowiedzialni są rodzice.

 1. Zasoby materialne

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

 • sale klasowe z niezbędnym wyposażeniem ,

 • pracownie przedmiotowe,

 • salę gimnastyczną,

 • świetlicę,

 • bibliotekę,

 • stołówkę,

 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

 • gabinet pedagoga i psychologa oraz gabinet logopedy,

 • pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

 • kaplicę szkolną,

 • wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac sportowy.

 1. Działania podejmowane w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów

Priorytetem działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

 1. Rola nauczyciela

Wzorem wychowawcy dla wszystkich uczestniczących w misji szkoły są św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello - założyciele Rodziny Salezjańskiej, którzy nadal pozostają wzorem osoby wychowawcy.

Słowa ks. Bosko - Ojca i nauczyciela młodych:

 • Największym szczęściem dla dziecka jest świadomość, że jest kochane”

 • Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał.”

 • Spotkacie ludzi bardziej wykształconych, zdolniejszych, bardziej uznanych ode mnie, ale nikt nie pokocha was tak, jak ja was pokochałem.”

 • Wierzcie mi, że wszystko czym jestem, jest całkowicie dla was. Nie mam innego celu jak tylko troskę o wasze dobro moralne, umysłowe i fizyczne.”

 • Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję i także dla was gotów jestem oddać życie.”

Dla skuteczności wychowania w Szkole warunkiem pierwszym i najważniejszym jest osoba nauczyciela - świadka i mistrza tych wartości, które są źródłem i celem procesu wychowywania w Szkole.

Nauczyciel dla uczniów jest:

 • prostym i autentycznym świadkiem wiary katolickiej i tych wartości, dla których ta wiara jest źródłem,

 • przykładem codziennych postaw i postępowania według Bożych przykazań i nauki Kościoła,

 • przyjacielem dzieci, który swoją miłość wobec nich wyraża akceptacją każdej osoby, cierpliwością, pokojem serca i pogodą ducha w relacjach, wyrozumiałością i stanowczością, wiernością zasadom i otwartością na konkretną rzeczywistość, pokorą i mądrością, optymizmem i roztropnością, radością serca i mocą ducha,

 • zdolny widzieć teraźniejszość każdego dziecka w perspektywie eschatologicznej człowieka, gotowy pomóc każdemu dziecku przeżywać najprostsze wydarzenia teraźniejszości ze względu na cel życia człowieka,

 • kompetentny i kreatywny w zakresie powierzonych mu zadań i działań wychowawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w szkole,

 • otwarty na współpracę z rodziną i całą wspólnotą wychowawczą.

Koncepcję pracy zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2015 r.

Uchwała z dnia 10.09.2015 r.

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • Poniedziałek 2019-10-14, 28. tydz. zwykły
  Łk 11, 29-32
  Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Dokumenty szkoły Koncepcja pracy szkoły

14-18.10.2019